Journal of General Biology

Publishing House "Nauka", Moscow

Published since 1940.

Editor in Chief: L.N.Andreev

Editorial Board: A.M.Ghilarov (Assistant Editor), A.G.Kreslavskii, D.O.Logofet, N.N.Marfenin, I.Ja.Pavlinov, K.A.Rogovin, A.C.Timonin (Secretary), G.A.Zavarzin (Assistant Editor).

Editorial Council: A.S.Antonov, V.N.Bol'shakov, I.S.Darevskii, V.M.Grodzinskii, S.G.Inge-Vechtomov, L.P.Rysin, Ya.I.Starobogatov, L.P.Tatarinov, M.E.Vinogradov, E.I.Vorobieva, A.V.Yablokov, A.V.Zhirmunskii.