20200201 Taichung

Movies

20200201_114454.jpg, 2020-02-01, 1.3 Mb

20200201_114605.jpg, 2020-02-01, 1.3 Mb

20200201_173711.jpg, 2020-02-01, 2.0 Mb

ycv_6412.jpg, 2020-02-02, 2.5 Mb

ycv_6415.jpg, 2020-02-02, 2.5 Mb

ycv_6416.jpg, 2020-02-02, 2.6 Mb

ycv_6419.jpg, 2020-02-02, 3.6 Mb

ycv_6421.jpg, 2020-02-02, 2.2 Mb

ycv_6423.jpg, 2020-02-02, 2.0 Mb

ycv_6425.jpg, 2020-02-02, 3.9 Mb

ycv_6427.jpg, 2020-02-02, 1.8 Mb

ycv_6430.jpg, 2020-02-02, 3.4 Mb

ycv_6432.jpg, 2020-02-02, 3.2 Mb

ycv_6433.jpg, 2020-02-02, 2.1 Mb

ycv_6435.jpg, 2020-02-02, 5.0 Mb

ycv_6438.jpg, 2020-02-02, 1.8 Mb

ycv_6439.jpg, 2020-02-02, 3.6 Mb

ycv_6442.jpg, 2020-02-02, 4.0 Mb

ycv_6443.jpg, 2020-02-02, 3.9 Mb

Cardiospermum halicacabum ycv_6444.jpg, 2020-02-02, 3.3 Mb, Cardiospermum halicacabum

ycv_6448.jpg, 2020-02-02, 0.7 Mb

ycv_6451.jpg, 2020-02-02, 1.4 Mb

ycv_6453.jpg, 2020-02-02, 2.5 Mb

ycv_6456.jpg, 2020-02-02, 1.6 Mb

ycv_6459.jpg, 2020-02-02, 1.8 Mb

20200202_144640.jpg, 2020-02-02, 4.1 Mb

20200202_145427.jpg, 2020-02-02, 3.6 Mb

20200202_152748.jpg, 2020-02-02, 2.4 Mb

ycv_6462.jpg, 2020-02-02, 3.1 Mb

ycv_6463.jpg, 2020-02-02, 2.5 Mb

ycv_6467.jpg, 2020-02-02, 1.5 Mb

ycv_6468.jpg, 2020-02-02, 2.8 Mb

Alsophila spinulosa ycv_6471.jpg, 2020-02-02, 6.1 Mb, Alsophila spinulosa

Angiopteris lygodiifolia ycv_6472.jpg, 2020-02-02, 3.7 Mb, Angiopteris lygodiifolia

ycv_6476.jpg, 2020-02-02, 2.8 Mb

ycv_6478.jpg, 2020-02-02, 2.9 Mb

ycv_6481.jpg, 2020-02-02, 4.2 Mb

ycv_6484.jpg, 2020-02-02, 4.9 Mb

ycv_6488.jpg, 2020-02-02, 3.5 Mb

ycv_6490.jpg, 2020-02-02, 3.8 Mb

ycv_6491.jpg, 2020-02-02, 3.2 Mb

ycv_6495.jpg, 2020-02-02, 2.3 Mb

ycv_6500.jpg, 2020-02-02, 3.4 Mb

ycv_6503.jpg, 2020-02-02, 2.0 Mb

ycv_6505.jpg, 2020-02-02, 0.8 Mb

ycv_6508.jpg, 2020-02-02, 2.2 Mb

ycv_6510.jpg, 2020-02-02, 2.6 Mb

ycv_6513.jpg, 2020-02-02, 1.8 Mb

ycv_6517.jpg, 2020-02-02, 2.6 Mb

ycv_6518.jpg, 2020-02-02, 3.4 Mb

ycv_6521.jpg, 2020-02-02, 1.2 Mb

ycv_6525.jpg, 2020-02-02, 2.6 Mb

ycv_6527.jpg, 2020-02-02, 2.5 Mb

ycv_6529.jpg, 2020-02-02, 2.3 Mb

ycv_6531.jpg, 2020-02-02, 1.4 Mb

ycv_6533.jpg, 2020-02-02, 5.0 Mb

ycv_6536.jpg, 2020-02-02, 2.4 Mb

ycv_6538.jpg, 2020-02-02, 1.8 Mb

ycv_6541.jpg, 2020-02-02, 2.4 Mb

ycv_6543.jpg, 2020-02-02, 1.3 Mb

ycv_6545.jpg, 2020-02-02, 2.0 Mb

ycv_6547.jpg, 2020-02-02, 2.4 Mb

Taiwania cryptomerioides ycv_6555.jpg, 2020-02-02, 3.2 Mb, Taiwania cryptomerioides

ycv_6559.jpg, 2020-02-02, 3.0 Mb

20200202_164734.jpg, 2020-02-02, 3.2 Mb

ycv_6563.jpg, 2020-02-02, 3.6 Mb

ycv_6565.jpg, 2020-02-02, 2.4 Mb

ycv_6570.jpg, 2020-02-02, 2.1 Mb

ycv_6572.jpg, 2020-02-02, 1.1 Mb

ycv_6573.jpg, 2020-02-02, 2.3 Mb

ycv_6580.jpg, 2020-02-02, 2.8 Mb

ycv_6582.jpg, 2020-02-02, 1.6 Mb

ycv_6585.jpg, 2020-02-02, 1.3 Mb

20200202_171352.jpg, 2020-02-02, 2.4 Mb

ycv_6589.jpg, 2020-02-02, 1.3 Mb

ycv_6592.jpg, 2020-02-02, 2.7 Mb

ycv_6595.jpg, 2020-02-02, 2.7 Mb

ycv_6596.jpg, 2020-02-02, 2.4 Mb

ycv_6599.jpg, 2020-02-02, 1.3 Mb

ycv_6601.jpg, 2020-02-02, 1.7 Mb

ycv_6604.jpg, 2020-02-02, 2.2 Mb

ycv_6605.jpg, 2020-02-02, 3.1 Mb

ycv_6608.jpg, 2020-02-02, 2.8 Mb

Shefflera octophylla ycv_6611.jpg, 2020-02-02, 2.2 Mb, Shefflera octophylla

ycv_6613.jpg, 2020-02-02, 2.3 Mb

ycv_6615.jpg, 2020-02-02, 3.1 Mb

ycv_6617.jpg, 2020-02-02, 3.1 Mb

ycv_6624.jpg, 2020-02-02, 3.7 Mb

ycv_6626.jpg, 2020-02-02, 3.5 Mb

ycv_6630.jpg, 2020-02-02, 1.8 Mb

ycv_6631.jpg, 2020-02-02, 2.4 Mb

ycv_6632.jpg, 2020-02-02, 3.3 Mb

ycv_6634.jpg, 2020-02-02, 0.9 Mb

Sambucus chinensis ycv_6635.jpg, 2020-02-02, 2.8 Mb, Sambucus chinensis

ycv_6638.jpg, 2020-02-02, 2.9 Mb

ycv_6643.jpg, 2020-02-02, 2.0 Mb

Saurauia tristyla ycv_6649.jpg, 2020-02-02, 2.1 Mb, Saurauia tristyla

ycv_6652.jpg, 2020-02-02, 5.3 Mb

Cunninghamia lanceolata s.l. ycv_6653.jpg, 2020-02-02, 3.6 Mb, Cunninghamia lanceolata s.l.

ycv_6658.jpg, 2020-02-02, 2.7 Mb

ycv_6660.jpg, 2020-02-02, 2.0 Mb

ycv_6663.jpg, 2020-02-02, 2.0 Mb

20200202_201745.jpg, 2020-02-02, 2.0 Mb

20200202_201933.jpg, 2020-02-02, 0.8 Mb

20200203_105624.jpg, 2020-02-03, 3.0 Mb

20200203_105816.jpg, 2020-02-03, 2.9 Mb

20200203_110414.jpg, 2020-02-03, 3.1 Mb

20200203_112406.jpg, 2020-02-03, 2.5 Mb

20200203_120004.jpg, 2020-02-03, 3.0 Mb

20200203_121200.jpg, 2020-02-03, 0.9 Mb

ycv_6664.jpg, 2020-02-03, 2.6 Mb

ycv_6665.jpg, 2020-02-03, 0.6 Mb

ycv_6667.jpg, 2020-02-03, 5.8 Mb

ycv_6668.jpg, 2020-02-03, 2.9 Mb

ycv_6670.jpg, 2020-02-03, 0.7 Mb

ycv_6671.jpg, 2020-02-03, 0.5 Mb

ycv_6672.jpg, 2020-02-03, 3.1 Mb

ycv_6674.jpg, 2020-02-03, 3.0 Mb

ycv_6677.jpg, 2020-02-03, 2.4 Mb

ycv_6679.jpg, 2020-02-03, 3.0 Mb

ycv_6680.jpg, 2020-02-03, 0.8 Mb

20200203_121929.jpg, 2020-02-03, 3.5 Mb

ycv_6681.jpg, 2020-02-03, 1.5 Mb

ycv_6683.jpg, 2020-02-03, 0.9 Mb

ycv_6685.jpg, 2020-02-03, 1.3 Mb

ycv_6684.jpg, 2020-02-03, 1.8 Mb

ycv_6686.jpg, 2020-02-03, 1.2 Mb

ycv_6688.jpg, 2020-02-03, 1.8 Mb

ycv_6690.jpg, 2020-02-03, 2.0 Mb

ycv_6691.jpg, 2020-02-03, 0.5 Mb

ycv_6693.jpg, 2020-02-03, 1.2 Mb

ycv_6695.jpg, 2020-02-03, 1.2 Mb

ycv_6696.jpg, 2020-02-03, 1.8 Mb

ycv_6698.jpg, 2020-02-03, 2.1 Mb

ycv_6699.jpg, 2020-02-03, 0.9 Mb

ycv_6701.jpg, 2020-02-03, 1.7 Mb

ycv_6702.jpg, 2020-02-03, 0.8 Mb

ycv_6703.jpg, 2020-02-03, 2.7 Mb

ycv_6706.jpg, 2020-02-03, 5.1 Mb

ycv_6707.jpg, 2020-02-03, 2.7 Mb

ycv_6709.jpg, 2020-02-03, 0.6 Mb

ycv_6710.jpg, 2020-02-03, 1.8 Mb

ycv_6712.jpg, 2020-02-03, 0.5 Mb

ycv_6714.jpg, 2020-02-03, 3.5 Mb

ycv_6715.jpg, 2020-02-03, 2.2 Mb

ycv_6718.jpg, 2020-02-03, 2.2 Mb

ycv_6719.jpg, 2020-02-03, 0.8 Mb

ycv_6725.jpg, 2020-02-03, 3.0 Mb

ycv_6727.jpg, 2020-02-03, 1.4 Mb

ycv_6726.jpg, 2020-02-03, 2.0 Mb

ycv_6729.jpg, 2020-02-03, 3.0 Mb

ycv_6730.jpg, 2020-02-03, 0.6 Mb

ycv_6731.jpg, 2020-02-03, 3.5 Mb

ycv_6734.jpg, 2020-02-03, 2.0 Mb

ycv_6735.jpg, 2020-02-03, 2.5 Mb

ycv_6737.jpg, 2020-02-03, 4.1 Mb

ycv_6739.jpg, 2020-02-03, 3.1 Mb

ycv_6742.jpg, 2020-02-03, 3.2 Mb

ycv_6743.jpg, 2020-02-03, 1.1 Mb

ycv_6744.jpg, 2020-02-03, 3.4 Mb

ycv_6746.jpg, 2020-02-03, 0.8 Mb

ycv_6748.jpg, 2020-02-03, 2.9 Mb

ycv_6753.jpg, 2020-02-03, 2.1 Mb

ycv_6754.jpg, 2020-02-03, 2.7 Mb

ycv_6756.jpg, 2020-02-03, 1.8 Mb

ycv_6758.jpg, 2020-02-03, 0.9 Mb

ycv_6759.jpg, 2020-02-03, 2.9 Mb

ycv_6760.jpg, 2020-02-03, 2.3 Mb

ycv_6762.jpg, 2020-02-03, 3.8 Mb

ycv_6764.jpg, 2020-02-03, 2.7 Mb

ycv_6766.jpg, 2020-02-03, 2.1 Mb

ycv_6769.jpg, 2020-02-03, 2.2 Mb

ycv_6771.jpg, 2020-02-03, 2.4 Mb

ycv_6772.jpg, 2020-02-03, 0.2 Mb

ycv_6773.jpg, 2020-02-03, 1.6 Mb

ycv_6774.jpg, 2020-02-03, 4.8 Mb