20191208 Osaka City Univ Bg

20191208_105345.jpg, 2019-12-08, 1.0 Mb

20191208_105656.jpg, 2019-12-08, 1.7 Mb

ycv_6079.jpg, 2019-12-08, 3.9 Mb

ycv_6081.jpg, 2019-12-08, 2.3 Mb

ycv_6083.jpg, 2019-12-08, 2.4 Mb

ycv_6084.jpg, 2019-12-08, 2.5 Mb

ycv_6087.jpg, 2019-12-08, 7.5 Mb

Idesia polycarpa ycv_6088.jpg, 2019-12-08, 6.7 Mb, Idesia polycarpa

Idesia polycarpa ycv_6090.jpg, 2019-12-08, 7.2 Mb, Idesia polycarpa

ycv_6092.jpg, 2019-12-08, 2.7 Mb

ycv_6093.jpg, 2019-12-08, 2.0 Mb

ycv_6095.jpg, 2019-12-08, 2.8 Mb

ycv_6096.jpg, 2019-12-08, 2.0 Mb

ycv_6100.jpg, 2019-12-08, 6.1 Mb

ycv_6107.jpg, 2019-12-08, 2.0 Mb

ycv_6110.jpg, 2019-12-08, 0.5 Mb

ycv_6111.jpg, 2019-12-08, 1.8 Mb

ycv_6113.jpg, 2019-12-08, 0.6 Mb

ycv_6114.jpg, 2019-12-08, 2.8 Mb

ycv_6116.jpg, 2019-12-08, 0.5 Mb

ycv_6119.jpg, 2019-12-08, 2.8 Mb

ycv_6123.jpg, 2019-12-08, 2.5 Mb

ycv_6125.jpg, 2019-12-08, 2.3 Mb

ycv_6129.jpg, 2019-12-08, 1.7 Mb

ycv_6131.jpg, 2019-12-08, 3.5 Mb

ycv_6133.jpg, 2019-12-08, 3.4 Mb

ycv_6135.jpg, 2019-12-08, 2.0 Mb

ycv_6136.jpg, 2019-12-08, 1.9 Mb

ycv_6143.jpg, 2019-12-08, 2.6 Mb

ycv_6144.jpg, 2019-12-08, 4.2 Mb

ycv_6146.jpg, 2019-12-08, 2.1 Mb

ycv_6147.jpg, 2019-12-08, 0.2 Mb

ycv_6148.jpg, 2019-12-08, 3.1 Mb

ycv_6150.jpg, 2019-12-08, 0.1 Mb

ycv_6152.jpg, 2019-12-08, 4.2 Mb

ycv_6154.jpg, 2019-12-08, 2.4 Mb

ycv_6156.jpg, 2019-12-08, 3.2 Mb

ycv_6158.jpg, 2019-12-08, 6.9 Mb

ycv_6162.jpg, 2019-12-08, 1.7 Mb

ycv_6163.jpg, 2019-12-08, 1.5 Mb

ycv_6166.jpg, 2019-12-08, 2.0 Mb

ycv_6167.jpg, 2019-12-08, 0.4 Mb

ycv_6168.jpg, 2019-12-08, 2.3 Mb

ycv_6171.jpg, 2019-12-08, 0.3 Mb

ycv_6173.jpg, 2019-12-08, 1.9 Mb

Idesia polycarpa ycv_6178.jpg, 2019-12-08, 4.0 Mb, Idesia polycarpa

Idesia polycarpa ycv_6181.jpg, 2019-12-08, 2.4 Mb, Idesia polycarpa

ycv_6182.jpg, 2019-12-08, 2.5 Mb

ycv_6187.jpg, 2019-12-08, 0.4 Mb

20191208_163114.jpg, 2019-12-08, 2.9 Mb

20191208_163211.jpg, 2019-12-08, 1.2 Mb

20191208_163258.jpg, 2019-12-08, 1.2 Mb