20170907 Mercer 222

Symphyotrichum laeve ycv_2670.jpg, 2017-09-05, 2.4 Mb, Symphyotrichum laeve

Oligoneuron rigidum ycv_2675.jpg, 2017-09-05, 1.3 Mb, Oligoneuron rigidum

Artemisia dracunculus ycv_2677.jpg, 2017-09-05, 2.7 Mb, Artemisia dracunculus

Machaeranthera pinnatifida ycv_2681.jpg, 2017-09-05, 0.9 Mb, Machaeranthera pinnatifida

Lygodesmia juncea ycv_2685.jpg, 2017-09-05, 1.5 Mb, Lygodesmia juncea

Artemisia frigida ycv_2691.jpg, 2017-09-05, 2.8 Mb, Artemisia frigida

Bouteloua gracilis ycv_2692.jpg, 2017-09-05, 1.0 Mb, Bouteloua gracilis

Artemisia ludoviciana ycv_2701.jpg, 2017-09-05, 1.6 Mb, Artemisia ludoviciana

Boltonia asteroides ycv_2704.jpg, 2017-09-05, 2.2 Mb, Boltonia asteroides

Artemisia biennis ycv_2706.jpg, 2017-09-05, 2.0 Mb, Artemisia biennis

Chenopodium berlandieri ycv_2712.jpg, 2017-09-05, 2.4 Mb, Chenopodium berlandieri

Rumex salicifolius ycv_2715.jpg, 2017-09-05, 2.6 Mb, Rumex salicifolius

Symphyotrichum boreale ycv_2719.jpg, 2017-09-05, 2.4 Mb, Symphyotrichum boreale

Muhlenbergia asperifolia ycv_2722.jpg, 2017-09-05, 4.4 Mb, Muhlenbergia asperifolia

ycv_2723.jpg, 2017-09-05, 6.0 Mb

ycv_2724.jpg, 2017-09-05, 4.3 Mb

ycv_2725.jpg, 2017-09-05, 2.1 Mb

ycv_2726.jpg, 2017-09-05, 1.4 Mb

Solidago canadensis ycv_2729.jpg, 2017-09-05, 2.6 Mb, Solidago canadensis

ycv_2731.jpg, 2017-09-05, 5.9 Mb

Asclepias ovalifolia ycv_2732.jpg, 2017-09-05, 3.5 Mb, Asclepias ovalifolia

Liatris punctata ycv_2735.jpg, 2017-09-05, 2.4 Mb, Liatris punctata

Gutierrezia sarothrae ycv_2738.jpg, 2017-09-05, 2.9 Mb, Gutierrezia sarothrae

Amorpha canescens ycv_2743.jpg, 2017-09-05, 2.6 Mb, Amorpha canescens

ycv_2744.jpg, 2017-09-05, 4.2 Mb