20170809 Former Dakota State Forest 218

Solidago nemoralis ycv_2404.jpg, 2017-08-09, 1.3 Mb, Solidago nemoralis

ycv_2405.jpg, 2017-08-09, 1.1 Mb

ycv_2408.jpg, 2017-08-09, 0.7 Mb

Liatris punctata ycv_2409.jpg, 2017-08-09, 2.1 Mb, Liatris punctata

Solidago missouriensis ycv_2411.jpg, 2017-08-09, 1.5 Mb, Solidago missouriensis

ycv_2412.jpg, 2017-08-09, 0.2 Mb

Prunus pensylvanica ycv_2415.jpg, 2017-08-09, 2.7 Mb, Prunus pensylvanica

Oligoneuron album ycv_2418.jpg, 2017-08-09, 1.2 Mb, Oligoneuron album

ycv_2421.jpg, 2017-08-09, 0.8 Mb

ycv_2422.jpg, 2017-08-09, 1.3 Mb

ycv_2426.jpg, 2017-08-09, 4.2 Mb

ycv_2427.jpg, 2017-08-09, 1.7 Mb

ycv_2430.jpg, 2017-08-09, 2.6 Mb

ycv_2432.jpg, 2017-08-09, 1.2 Mb

Mentzelia decapetala ycv_2433.jpg, 2017-08-09, 3.3 Mb, Mentzelia decapetala

ycv_2434.jpg, 2017-08-09, 5.9 Mb

ycv_2435.jpg, 2017-08-09, 2.1 Mb

ycv_2437.jpg, 2017-08-09, 2.5 Mb

Linum lewisii ycv_2439.jpg, 2017-08-09, 1.8 Mb, Linum lewisii

Erigeron glabellus ycv_2443.jpg, 2017-08-09, 1.5 Mb, Erigeron glabellus

ycv_2445.jpg, 2017-08-09, 1.4 Mb

Symphoricarpos albus ycv_2448.jpg, 2017-08-09, 0.5 Mb, Symphoricarpos albus

Krascheninnikovia lanata ycv_2449.jpg, 2017-08-09, 2.2 Mb, Krascheninnikovia lanata

ycv_2451.jpg, 2017-08-09, 1.9 Mb

ycv_2453.jpg, 2017-08-09, 3.1 Mb

ycv_2454.jpg, 2017-08-09, 4.4 Mb

ycv_2455.jpg, 2017-08-09, 0.8 Mb

Prunus americana ycv_2457.jpg, 2017-08-09, 3.0 Mb, Prunus americana

Ribes aureum ycv_2461.jpg, 2017-08-09, 2.2 Mb, Ribes aureum

ycv_2464.jpg, 2017-08-09, 2.0 Mb

Rumex sp. ycv_2467.jpg, 2017-08-09, 1.9 Mb, Rumex sp.

Lappula cenchrusoides ycv_2469.jpg, 2017-08-09, 1.9 Mb, Lappula cenchrusoides

Eriogonum annuum ycv_2474.jpg, 2017-08-09, 2.3 Mb, Eriogonum annuum

ycv_2478.jpg, 2017-08-09, 2.0 Mb

ycv_2480.jpg, 2017-08-09, 1.5 Mb

ycv_2485.jpg, 2017-08-09, 1.1 Mb