20170616 Former Dakota State Forest 212

Polygala alba ycv_1585.jpg, 2017-06-15, 1.5 Mb, Polygala alba

Linum lewisii ycv_1588.jpg, 2017-06-15, 0.3 Mb, Linum lewisii

ycv_1595.jpg, 2017-06-15, 0.5 Mb

Sphenopholis obtusata ycv_1600.jpg, 2017-06-15, 2.4 Mb, Sphenopholis obtusata

Sphaeralcea coccinea ycv_1603.jpg, 2017-06-15, 1.9 Mb, Sphaeralcea coccinea

Lithospermum incisum ycv_1608.jpg, 2017-06-15, 2.3 Mb, Lithospermum incisum

Collomia linearis ycv_1613.jpg, 2017-06-15, 1.4 Mb, Collomia linearis

Hackelia floribunda ycv_1615.jpg, 2017-06-15, 1.1 Mb, Hackelia floribunda

Plantago patagonica ycv_1621.jpg, 2017-06-15, 1.7 Mb, Plantago patagonica

Hesperostipa comata ycv_1623.jpg, 2017-06-15, 2.3 Mb, Hesperostipa comata

Krascheninnikovia lanata ycv_1626.jpg, 2017-06-15, 2.6 Mb, Krascheninnikovia lanata

ycv_1630.jpg, 2017-06-15, 0.8 Mb

Gaura coccinea ycv_1634.jpg, 2017-06-15, 1.8 Mb, Gaura coccinea

ycv_1635.jpg, 2017-06-15, 1.7 Mb

Erigeron subtrinervis ycv_1637.jpg, 2017-06-15, 0.7 Mb, Erigeron subtrinervis

Rhus aromatica ycv_1639.jpg, 2017-06-15, 2.4 Mb, Rhus aromatica

Anemone cylindrica ycv_1641.jpg, 2017-06-15, 1.9 Mb, Anemone cylindrica

Calochortus gunnisonii ycv_1643.jpg, 2017-06-15, 1.1 Mb, Calochortus gunnisonii

Linum rigidum ycv_1648.jpg, 2017-06-15, 0.8 Mb, Linum rigidum

ycv_1650.jpg, 2017-06-15, 4.6 Mb

ycv_1651.jpg, 2017-06-15, 5.1 Mb

Cryptantha celosioides ycv_1655.jpg, 2017-06-15, 2.0 Mb, Cryptantha celosioides

Ipomopsis congesta ycv_1657.jpg, 2017-06-15, 1.9 Mb, Ipomopsis congesta

Astragalus laxmannii ycv_1660.jpg, 2017-06-15, 1.6 Mb, Astragalus laxmannii

Campanula rotundifolia ycv_1663.jpg, 2017-06-15, 0.9 Mb, Campanula rotundifolia

Eriogonum flavum ycv_1668.jpg, 2017-06-15, 1.5 Mb, Eriogonum flavum

Tetraneuris acaulis ycv_1673.jpg, 2017-06-15, 1.0 Mb, Tetraneuris acaulis

ycv_1675.jpg, 2017-06-15, 1.1 Mb

ycv_1676.jpg, 2017-06-15, 2.2 Mb

Hymenopappus filifolius ycv_1679.jpg, 2017-06-15, 1.5 Mb, Hymenopappus filifolius

Castilleja sessiliflora ycv_1684.jpg, 2017-06-15, 2.4 Mb, Castilleja sessiliflora

Astragalus laxmannii ycv_1688.jpg, 2017-06-15, 2.4 Mb, Astragalus laxmannii

ycv_1695.jpg, 2017-06-15, 2.5 Mb

Juniperus horizontalis ycv_1698.jpg, 2017-06-15, 2.1 Mb, Juniperus horizontalis

Galium verum ycv_1699.jpg, 2017-06-15, 1.7 Mb, Galium verum

Dasiphora fruticosa ycv_1707.jpg, 2017-06-15, 1.1 Mb, Dasiphora fruticosa

Astragalus tenellus ycv_1708.jpg, 2017-06-15, 1.0 Mb, Astragalus tenellus

Sphaeralcea coccinea ycv_1717.jpg, 2017-06-15, 1.4 Mb, Sphaeralcea coccinea

Yucca glauca ycv_1718.jpg, 2017-06-15, 6.3 Mb, Yucca glauca

Ribes hirtellum ycv_1721.jpg, 2017-06-15, 2.3 Mb, Ribes hirtellum

ycv_1724.jpg, 2017-06-15, 2.2 Mb

ycv_1725.jpg, 2017-06-15, 4.4 Mb

Erigeron asper ycv_1730.jpg, 2017-06-15, 1.8 Mb, Erigeron asper

Antennaria neglecta ycv_1733.jpg, 2017-06-15, 1.7 Mb, Antennaria neglecta

ycv_1734.jpg, 2017-06-15, 2.8 Mb

Potentilla pensylvanica ycv_1737.jpg, 2017-06-15, 1.0 Mb, Potentilla pensylvanica

Schoenoplectus maritimus ycv_1743.jpg, 2017-06-15, 2.2 Mb, Schoenoplectus maritimus

Schoenoplectus pungens ycv_1744.jpg, 2017-06-15, 1.3 Mb, Schoenoplectus pungens

ycv_1749.jpg, 2017-06-15, 1.8 Mb

Erysimum asperum ycv_1751.jpg, 2017-06-15, 2.4 Mb, Erysimum asperum

ycv_1753.jpg, 2017-06-15, 4.1 Mb

ycv_1756.jpg, 2017-06-15, 0.5 Mb

ycv_1757.jpg, 2017-06-15, 1.0 Mb

ycv_1760.jpg, 2017-06-15, 3.5 Mb